Mẫu thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mẫu giáo

Kính gửi quý thầy cô mẫu thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mẫu giáo cấp quản lý 2018 (có thể tải về)

Nội dung:

BÀI THU HOẠCH

NỘI DUNG 3 CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN NĂM HỌC 2017-2018 CỦA CÁN BỘ QUẢN LÝ mẫu giáo

(Chuyên đề: Xây dựng khẩu phần, thực đơn cho bữa ăn bán trú của trẻ em tại trường mẫu giáo)

 

– Họ và tên:

– Chức vụ:

– Ngày tháng năm sinh:

– Đơn vị công tác:

Câu hỏi thu hoạch

1. Trên cơ sở những hiểu biết sau khi học tập chuyên đề “Xây dựng khẩu phần, thực đơn cho bữa ăn bán trú của trẻ em tại trường mẫu giáo” và tình hình thực tế, đồng chí hãy nêu những khó khăn, thuận lợi trong quá trình thực hiện công tác này tại đơn vị. (5 điểm)

2. Hãy nêu những biện pháp mà nhà trường đã áp dụng để khắc phục những khó khăn nhằm thực hiện hiệu quả công tác xây dựng khẩu phần, thực đơn cho bữa ăn bán trú của trẻ em tại trường mẫu giáo. (5 điểm)

 

Trả lời:

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

Lưu ý: Bài thu hoạch thực hiện trên giấy A4, có thể đánh máy hoặc viết tay, gửi về Phòng GD&ĐT trong tuần  4 tháng 10/2017./.

 

Người viết thu hoạch

(ký tên)

BÀI THU HOẠCH

NỘI DUNG 3 CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN NĂM HỌC 2017-2018 CỦA CÁN BỘ QUẢN LÝ mẫu giáo

(Chuyên đề: Đảm bảo an toàn – phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ tại trường mẫu giáo)

 

– Họ và tên:

– Chức vụ:

– Ngày tháng năm sinh:

– Đơn vị công tác:

Câu hỏi thu hoạch

1. Những thuận lợi, khó khăn trong công tác đảm bảo an toàn, phòng tránh tai nạn, thương tích cho trẻ tại đơn vị đồng chí công tác. (5 điểm)

2. Các biện pháp cụ thể đã áp dụng để phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ trong tại đơn vị đồng chí công tác. (5 điểm)

 

Trả lời:

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

Lưu ý: Bài thu hoạch thực hiện trên giấy A4, có thể đánh máy hoặc viết tay, gửi về Phòng GD&ĐT trong tuần 2 tháng 12/2017./.

 

Người viết thu hoạch

(ký tên)

BÀI THU HOẠCH

NỘI DUNG 3 CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN NĂM HỌC 2017-2018 CỦA CÁN BỘ QUẢN LÝ mẫu giáo

(Module MN 40: Phối hợp với gia đình để giáo dục trẻ mẫu giáo)

– Họ và tên:

– Chức vụ:

– Ngày tháng năm sinh:

– Đơn vị công tác:

Câu hỏi thu hoạch

1. Hãy nêu các phương pháp phối hợp giữa nhà trường với gia đình trong giáo dục trẻ mẫu giáo. (5 điểm)

2. Anh (Chị) hãy nêu những công việc cụ thể mà nhà trường đã phối hợp với gia đình để thực hiện một hoạt động giáo dục trẻ mẫu giáo nổi bật của đơn vị anh chị công tác? (5 điểm)

 

Trả lời:

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

Lưu ý: Bài thu hoạch thực hiện trên giấy A4, có thể đánh máy hoặc viết tay, gửi về Phòng GD&ĐT trong tuần 4 tháng 01/2018./.

 

 

Người viết thu hoạch

(ký tên)

BÀI THU HOẠCH

NỘI DUNG 3 CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN NĂM HỌC 2017-2018 CỦA CÁN BỘ QUẢN LÝ mẫu giáo

(Module MN 43: Giáo dục vì sự phát triển bền vững trong giáo dục mẫu giáo)

– Họ và tên:

– Chức vụ:

– Ngày tháng năm sinh:

– Đơn vị công tác:

Câu hỏi thu hoạch

1. Hãy nêu tóm tắt các hình thức giáo dục vì sự phát triển bền vững trong giáo dục mẫu giáo? (5 điểm)

2. Những nội dung giáo dục vì sự phát triển bền vững ở lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường nào đã được lồng ghép trong chương trình giáo dục mẫu giáo ở đơn vị anh (chị) công tác? (5 điểm)

 

Trả lời:

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

Lưu ý: Bài thu hoạch thực hiện trên giấy A4, có thể đánh máy hoặc viết tay, gửi về Phòng GD&ĐT trong tuần 2 tháng 3/2018./.

 

 

Người viết thu hoạch

(ký tên)


Xem bản Word và tải về mẫu thu hoạch ở đây

[embeddoc url=”https://dochoimaugiao.com/wp-content/uploads/2018/01/mau-bai-thu-hoach-boi-duong-giao-vien-mam-non-2017-2018.doc” download=”all” viewer=”google” text=”Tải về”]


Tài liệu được đăng tải tại Đồ Chơi Phú Long